Share.

16 Comments

  1. ርሑስ ዓዉደ-ዓመት ህዝቢ ግእዝ ብፍላይ ነዚ ሓንቲ ማዓልቲ ሰለም ዘየበለ ብኹናትን ወረ ኹናትን ኣብ ክልተ ሃገር ዝነብረ ሓደ ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራን-ትግራይ🌾 ሰላም ንዓኻ!🌾

  2. ዝኸበርካ ፍናን ብመንገድኻ ግጌሩ እንተተዘርዚሑ፡ ናብ ደለይቲ ፍትሒ ረብሓ ስለ ዝኾነ፡ ቀጽሎ። ክንከታተለካ ኢና። ከምዚ ዝበለ ጥበብ ብልሒ ኢዩ። ምስ እንዳ ህግደፍ ከምዚ ዝበለ ብልሓት ኣገዳሲ ኢዩ። ሃገርና ዓዲ ሕጊ እያ እናበሉ እናተዋስኡ ክነሶም ካብ ወርቂ ብሻ ከይክፈሎ፡ ንዓና ኣብ ዲያስፖራ ዘለና ሓገዙና እናበሉ ኣብ ልማኖ ኣትዮም።

  3. ዝኸበርካ ፍናን ብመንገድኻ ግጌሩ እንተተዘርዚሑ፡ ናብ ደለይቲ ፍትሒ ረብሓ ስለ ዝኾነ፡ ቀጽሎ። ክንከታተለካ ኢና። ከምዚ ዝበለ ጥበብ ብልሒ ኢዩ። ምስ እንዳ ህግደፍ ከምዚ ዝበለ ብልሓት ኣገዳሲ ኢዩ። ሃገርና ዓዲ ሕጊ እያ እናበሉ እናተዋስኡ ክነሶም ካብ ወርቂ ብሻ ከይክፈሎ፡ ንዓና ኣብ ዲያስፖራ ዘለና ሓገዙና እናበሉ ኣብ ልማኖ ኣትዮም።

  4. እታ ዝዓበናላ ዓዲ ንነዊሕ ግዜ ካብ ዓይንና እኳ ተተሰወረትና ኣብዚ ቪድዮ ምስ ረኣናያ ግን ብጣዕሚ ነስተማስልን፡ ንስደት ድማ ነማርርን
    ብዓብዩ ከኣ ባህልና ንናፍቕ ኮታስ ኩሉ ክብርታትና

    ደራሲ ድማ ብጣዕሚ ነመስግን ስለቲ ኩሉ ነገር! ቀጽለሉ፡ ደስ እንዳበልና ኢና ቪድዮታትካ ንከታተሎ ወጊሑ ሓወይ! ርሑቕ ዓዲ ጓና ኮይና እቲ ምስ ደምና ዝተዋሃሃደ ስራሕ ድማ ነድንቕ

Leave A Reply